ศูนย์วิจัย S.E.C. Research Center

S.E.C. clinic ให้การสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ โดยเป็นหน่วยงาน
ที่รองรับการวิจัยด้านผิวหนัง โดยทำงานวิจัยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์
ชั้นนำ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และวิธีการรักษาใหม่ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์
กับผู้ป่วยในอนาคต